Kartaltepe, Limon Çiçeği Sk. No:21 Daire:9, Bakırköy
info@yilmazdemirtas.av.tr
+90 212 571 59 61

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, Vergi suçları, diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza hukuku alanına giren davalarda bu konunun ehli olan avukatlarla davalarınız takip edilecektir. Ceza yargılaması farklı usul ve şekil kuralları içerdiğinden ve hak kaybının önüne geçilebilmesi bakımından hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan yargılama sürecidir. Bu alanda gerek sanık gerekse de müştekiye etkin ve en hızlı şekilde hukuki yardım yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, siz müvekkillere ceza yargılaması bakımından en etkin ve en hızlı şekilde hukuki yardım sunulmaktadır.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku isminden de anlaşılacağı gibi aile ve aileye dair olan her konuyu kapsamaktadır. Aile Hukuku kapsamında evlilik, boşanma, velayet, vesayet, kayyım ve daha birçok konu yer almaktadır. Özellikle boşanma davaları temel faaliyet alanı kapsamımızda olduğundan ve kendine has yargılama sistemi olduğundan müvekkillere bu konuda etkili ve sonuca odaklı hukuki yardım sunulmaktadır. Boşanma davalarında müvekkil memnuniyeti sağlanmaktadır. Bu alanda başarı oranımız oldukça yüksektir.

 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Evlat edinme ile ilgili davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal rejimleri ile ilgili davalar
 • Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar

TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Tazminat davalarının sebepleri oldukça farklılık göstermekte olup; haksız fiilden, beden bütünlüğünün ihlalinden, yaralamadan, hakaretten, iş kazasından, trafik kazasından ve daha birçok nedenden dolayı tazminat davası açılabilmektedir. Tazminat davalarında konusuna ve olaya göre; Maddi ve Manevi tazminat talep edilebilmektedir. Tazminat hukuku geniş bir yelpazeye sahip olup, içinde birçok hukuk dalını barındıran ve özel bilgi gerektiren bir yargılamadır. Tazminat davası sürecince konunun ehli olan avukatlarla davanız takip edilmekte ve tazminat yargılaması sürecinde hukuki yardım en etkili şekilde sağlanmaktadır.

İCRA ve İFLAS HUKUKU

 • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 • Kambiyo takipleri (senet ve çeklerin icraya konulması)
 • İstihkak davaları
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
 • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

İŞ HUKUKU

 • İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;
 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 • Hizmet tespiti davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi – iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. İş hukuku alanında bu konuda ihtisas yapmış avukatlarımız bulunmaktadır. İş davaları kapsamında olan; işçilik alacakları, iş hukuku alanında tazminat davaları, işe iade davaları, Sosyal Sigorta kapsamında olan davalar, İş Kanunu ve Sosyal Sigorta kapsamında olan tespit davaları ve İş hukuku kapsamında olan diğer ve dava işlerde hukuk büromuzda hukuki hizmet en iyi şekilde sağlanmaktadır. 

TİCARET HUKUKU

 • Şirketler Hukuku
 • Çek, bono kambiyo senetlerine ilişkin davalar
 • Sigorta Hukuku

İDARE VE VERGİ HUKUKU

 • İdari işlemlere karşı iptal davaları
 • İdari Para Cezalarına karşı iptal davaları
 • Tespit davaları
 • İdareye karşı açılan tazminat (tam yargı) davaları

Diğer hukuk dallarından farklı olan ve özel yargılama kanunu olan İdare ve Vergi Hukuku alanı özel uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. 

Kısaca İdare hukuku: İdarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare Hukuku alanında, idarenin haksız ve hukuka aykırı işlemlerine karşı iptal ve  tam yargı davaları (tazminat bakımından) yine idarenin eylemlerine karşı tam yargı davası açılabilmektedir. 

Kısaca Vergi hukuku: Vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalı. Vergi Hukuku alanında, haksız kesilen, zamanaşımına uğramış, usulüne uygun tanzim edilmemiş ödeme emirleri ve vergi cezalarına karşı dava ve itirazlar yapılabilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku alanında olan tüm dava ve hukuki işlemlerde, müvekkillere en iyi şekilde hukuki hizmet sağlanmakta ve davaları titizlikle takip edilmektedir. 

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketicinin mağduriyet yaşadığı ve TKHK Kanun Kapsamında tüm mevcut konulara ilişkin davalar ve tazminat davaları.

Tüketici Hukuku, toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Güçsüz konumda olan tüketicinin korunması gerektiği günümüzde istisnasız kabul edilen bir durumdur. Güçsüz konumda olan tüketiciye daha fazla koruma sağlamak amacıyla, AB mevzuatları ve gelişen hukuk düzeni esas alınarak bu doğrultuda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hazırlanmış ve 2014 yılında bu kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte tüketicilere daha fazla hak ve koruma sağlanmıştır. Tüketici Hukuku alanı bir diğer temel faaliyet alanımız olup bu alanda; yüksek başarı ve müvekkil memnuniyetine sahibizdir. Bu konuyla ilgili hukuk büromuzun hem kurucu avukatımızın hem de diğer avukatların çeşitli yazı ve makaleleri bulunmaktadır. Uzmanlık gerektiren bu alanda; ayıplı mal satımlarında, devremülk mağduriyetinde, konut mağduriyetinde, mesafeli sözleşmelerde oluşan mağduriyetlerde ve diğer tüketici kapsamında olan tüm dava ve hukuki işlemlerde, tüketiciye gerekli hukuki yardım ve destek sağlanmaktadır.

MİRAS HUKUKU

 • Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Sözleşme Hazırlanması, incelenmesi, fesih ve diğer işlemler

Şirketlere Hukuki Danışmanlık